Iedereen moet aan de samenleving kunnen deelnemen, dat is in het kort het doel van deze wet. Voor de uitvoering van de wet is de gemeente verantwoordelijk. Burgers en belangengroepen volgen de verrichtingen van de gemeente op dit gebied. De lokale adviesraad WMO treedt op als advies- en overlegorgaan binnen de gemeente. De uitvoering van de wet, is destijds door acht gemeenten gezamenlijk opgepakt. Het regionaal platform, met vertegenwoordigers van alle acht gemeenten, coördineert, op bovenlokaal niveau, de vele werkzaamheden die uit de wet voortvloeien. Het is een zeer omvangrijke wet. Samen kunnen we dan beter de belangen van de burgers en de doelgroepen behartigen.

De wet omschrijft negen prestatievelden: (1) Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid. (2) Preventieve ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. (3) Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning. (4) De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. (5) Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking. (6) Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking. (7) Maatschappelijke opvang. (8) Openbare geestelijke gezondheidszorg. (9) Verslavingszorg.

Al deze onderdelen vragen aandacht maar de nadruk ligt toch op de prestatievelden 3, 4, 5 en 6.

Voor de inwoners van onze gemeente beschikken we gelukkig over een WMO loket. Dit is gevestigd in het gemeentehuis in Balk. Hier kunnen inwoners met al hun vragen terecht. U wordt daar geholpen, of op weg gezet naar andere instanties die hulp kunnen bieden. Dus, als u vragen hebt, bel of loop gerust eens binnen, de dames zullen u graag te woord staan. Het loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Sinds kort kent onze gemeente ook een Stipepunt. Door de medewerkers van het Stipepunt worden vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar gebracht. Je kunt het vergelijken met een arbeidsbureau voor vrijwilligers. Hebt u een vrijwilliger nodig, of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen, meldt u dan bij het Stipepunt. Dit is gevestigd in de bibliotheek in het gemeentehuis. Op woensdagmorgen van 9 tot 12 uur kunt u daar terecht.

De leden van de lokale adviesraad WMO in onze gemeente zijn: Cees Schellens, Albert Struiving, Dorothee Gassen, Trees Bonsel, Bennie Steegenga en Hartman Feenstra. Als u vragen over heeft over de WMO, dan kunt u het beste terecht bij het WMO loket, bij het Stipepunt of bij Albert Struiving, de secretaris van de lokale adviesraad WMO.

Cees Schellens,
voorzitter lokale adviesraad WMO
gemeente Gaasterlân- Sleat