Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ( WMO ).

Het doel van de wet is:
Iedereen moet aan de samenleving kunnen deelnemen, jong en oud, met en zonder beperking, autochtoon en allochtoon. Dit gebeurt door investeringen in een goede fysieke en sociale leefomgeving, met speciaal aandacht voor kwetsbare groepen. Het accent ligt op zelfredzaamheid, en waar nodig ondersteuning door instanties.

De uitvoering van deze wet is een taak van gemeenten.
In de Zuidwesthoek hebben acht gemeenten samen de aanpak van deze wet ter hand genomen. Inmiddels is een gezamenlijk integraal beleidsplan 2008-2011 vastgesteld. In de wet is inspraak van burgers en belangengroepen vastgelegd. Deze inspraak is geregeld door middel van een regionaal platform voor de acht gemeenten. In onze gemeente is ook een lokale adviesraad WMO geïnstalleerd, waarin ouderenbonden, mantelzorgers en lichamelijke en chronisch zieken zijn vertegenwoordigd. De leden van de lokale adviesraad WMO in onze gemeente zijn: Cees Schellens, Albert Struiving, Dorothee Gassen, Trees Bonsel, Bennie Steegenga en Hartman Feenstra. Voor de lokale adviesraad WMO is een gemeentelijke verordening vastgesteld.

De lokale adviesraad WMO levert een bijdrage aan het Lokale WMO beleid van de gemeente, geeft gevraagd en ongevraagd advies en onderhoud periodiek contact met de betreffende wethouder, de ambtenaar en het WMO loket in het gemeentehuis. De lokale adviesraad WMO is ook een aanspreekpunt voor doorverwijzing bij eventuele probleemgevallen.

Het is zaak goed de vinger aan de pols te houden en problemen tijdig te signaleren en door te leiden naar de juiste instanties. Het zal eerst nog even zoeken zijn naar ieders rol in het geheel. Door allerlei instanties wordt voorlichting en advies gegeven, zodat ook de leden van de lokale adviesraad hun taken goed kunnen uitvoeren. Het blijft dus een kwestie van constante bijscholing, want er is veel aan de hand in WMO land.

Cees Schellens.